Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi No:519 Plaza 233 Kat:9 D:10 Dublex (D:13-14) Maltepe/İstanbul adresinde yerleşik, Pluscom İletişim A. Ş. (Şirket) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Ticari ilişkilerimiz kapsamında ve tarafınızla yapılacak olan iş görüşmeleri çerçevesinde, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve süresince; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafımızca çalışan adaylarına ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Görsel Veri, Güvenlik Amaçlı Kamera Kaydı, Mevcut ve Önceki İş Bilgisi, Özel Nitelikli Kişisel Veri, CV (Özgeçmiş), Güvenlik Bilgileri, Askerlik Bilgisi
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Söz konusu verileri sizden aşağıdaki sebeplerle talep ediyoruz; Kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi,
Şirket ve sizlerle ilgili güvenlik gereklilikleri
Şirket’in ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
Şirket ile aranızda oluşabilecek muhtemel iş sözleşmesinin ifası,
Şirket haklarınızı her zaman ön planda tutarak meşru menfaatini sağlayabilmesi amaçları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen fakat bunlarla sınırlı olmayan amaç ve hukuki sebepler işlenmektedir.
Çalışan Adaylarının görüşmeye çağrılması ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi, duruma göre idari ve resmi mercilerin taleplerinin karşılanması, şirket içi güvenliğin sağlanması,

Çalışan Adaylarının istihdamına karar verilebilmesi ve özellikle;

İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması;
İstihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti;
İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi

Şirket’in idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için;

Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması
İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi
İnsan kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması için

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvuru Hakkının İstisnaları
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik
gibi amaçlarla işlenmesi
Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı bir şekilde elden ya da resmi iletişim kanallarından şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Ünvanı: PLUSCOM İLETİŞİM A.Ş.
Mersis No: 0730034961000014
İletişim Linki: www.pluscom.com.tr
Adres: Cevizli Mah. Bağdat Cad. No: 519 Plaza 233 Kat:9 D:10 Dublex (D:13-14) Maltepe / İSTANBUL
E-posta: isealim@pluscom.com.tr
Kep adresi: pluscomiletisim@hs01.kep.tr
Telefon: +90 216 399 43 99

pluscom

Pluscom Footer Galeri
Hakkımızda
Pluscom Footer Galeri
Outbound (Dış Arama)
Pluscom Footer Galeri
Inbound (Gelen Çağrılar)

müşterilerimizin ihtiyaçlarına
uygun çözümler
sunmaktayız.

Pluscom Footer Galeri
Hizmetler
Pluscom Footer Galeri
Pluscom'da Çalışmak
Pluscom Footer Galeri
İletişim